Joomla project supported by everest poker review.

Firma  INTER-COMP  Marcin Lasek w partnerstwie z Korporacją VIP Sp. z o.o. 

realizuje Projekt Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”.

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie, wejdź na
www.staz.inter-comp.net.pl

 

Firma  INTER-COMP  realizuje Projekt „Akademia transportu i logistyki”. Jeśli chcesz zapisać się na szkolenie:

1. Kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy,

2. European Junior Logistician,

3. Kurs z zakresu przewozu rzeczy niebezpiecznych,

4. Kurs prawa jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna na przewóz osób,

5. Kurs prawa jazdy kat. C+E.

wejdź na www.prawojazdy.inter-comp.net.pl/index.php

 

Firma INTER-COMP realizuje Projekt Lubelski przedsiębiorca szansą na rozwój regionu”. Jeśli chcesz założyć własną działalność gospodarczą,
wejdź
na www.lubelskiprzedsiebiorca.eu.

Regulamin Serwisu

Regulamin świadczenia usług serwisowych przez Inter-Comp. 


 

1. Rozpoczęcie usługi serwisowej jest uwarunkowane wykonaniem jednej z trzech czynności: o  podpisanie zlecenia serwisowego  w serwisie po dostarczeniu sprzętuo          złożenie zgłoszenia serwisowego drogą elektroniczną - email lub formularz ze strony www o wysyłka/dostawa sprzętu bezpośrednio do Inter-Comp przesyłką kurierską, lub pocztą.    Jest to równoznaczne z akceptacją zawartych w regulaminie warunków. 

2. Zgłoszenia serwisowe klientów w ramach aktualnych umów serwisowych i outsourcingowych realizowane są na odrębnych warunkach zawartych w tych umowach i realizowane w pierwszej kolejności – pozostałe w kolejności przyjęcia.

3. Serwis lokalnie wydaje klientowi "Protokół przyjęcia sprzętu do serwisu" , który jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru oddanego sprzętu.  

4. Przy odbiorze sprzętu klient podpisuje dokument odbioru sprzętu a jako pokwitowanie wykonanej naprawy otrzymuje paragon lub fakturę.  Podpisanie zwróconego protokołu przyjęcia jest potwierdzeniem odbioru sprzętu bez zastrzeżeń co do jego stanu czy kompletności.

5. Diagnoza uszkodzenia i wycena naprawy zazwyczaj trwa do 48h i jest bezpłatna (nie dotyczy usterek związanych z naprawą BGA). Serwis zastrzega możliwość wydłużenia diagnozy  z przyczyn losowych i niezależnych od serwisu, jak np. konieczność wykonania długotrwałych testów.

 6. Po akceptacji kosztów naprawy w przypadku podjęcia przez serwis próby naprawy płyty głównej a w szczególności reballingu układów BGA, jeśli naprawa nie zakończy się sukcesem (uszkodzona płyta główna)  a klient zrezygnuje z naprawy poprzez wymianę płyty, pobierana jest opłata w wysokości 100zł brutto. 

7. Sprzęt jest wydawany  klientowi osobiście lub osobie upoważnionej tylko po okazaniu protokołu przyjęcia. Drugą formą wydania sprzętu jest wysyłka za pośrednictwem kuriera na wskazany adres.

8. Ryzyko uszkodzenia sprzętu w czasie transportu do serwisu ponosi klient. Sposób pakowania powinien wykluczyć możliwość uszkodzenia wynikającą ze sposobu transportu, należy też widocznie oznaczyć przesyłkę (np. „uwaga szkło”) co pozwoli na egzekwowanie ewentualnej rekompensaty z ubezpieczenia firmy kurierskiej.

9. Po otrzymaniu przesyłki, należy sprawdzić stan opakowania oraz zawartości w obecności kuriera. Każda przesyłka powinna być oklejona na zewnątrz taśmą zabezpieczającą. Jeżeli tak nie jest, taśmy są rozcięte lub zerwane, oznaczać to może, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione. Po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania także należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół. 

10. Sprzęt do serwisu należy dostarczyć bez, kabli, toreb, tacek czy innych zbędnych w procesie naprawy akcesoriów. 

11. Sprzęt musi być w stanie umożliwiającym wykonanie naprawy oraz testy  – drukarki z ilością tonera/tuszu w stanie/ilości  wystarczającej do wykonania podstawowych testów,  laptopy z dyskiem twardym i zainstalowanym systemem.  Serwis może zażądać dostarczenia zasilacza w sytuacji gdy uzna za niezbędne wykonanie jego testów np. gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może on mieć wpływ na działanie naprawianego urządzenia.

12. Czas gwarancji na wymieniane części jest określony w gwarancji udzielonej przez gwaranta biegnie od dnia zainstalowania danej części w naprawianym urządzeniu.  

13. Czas naprawy płatnej jest uwarunkowany dostępnością odpowiednich części oryginalnych bądź zamienników u dostawców. 

14. O szacowanym terminie zakończenia naprawy oraz orientacyjnej kwocie maksymalnej klient informowany jest na etapie przyjmowania sprzętu – podpisując protokół zgłoszenia klient akceptuje naprawę na tych warunkach i do wskazanej kwoty. 

15. O zmianie statusu zlecenia, kosztach przekraczających podany limit, problemach z zamówieniem części klient jest informowany telefonicznie. 

16. Nieodebrany sprzęt którego naprawić się nie da lub którego naprawy np. ze względu na zbyt wysoki koszt klient nie zaakceptował, po upływie 30dni przekazany zostanie do utylizacji wyspecjalizowanemu zakładowi.  17. Za składowanie sprzętu naprawionego nie odebranego w  terminie 30 dni od daty skutecznego poinformowania o tym fakcie klienta, pobierana jest opłata w wysokości 1 % ceny usługi za każdy dzień zwłoki. Po upływie 60 dni sprzęt zostaje przekazany do depozytu sądowego. Całkowity koszt operacji ponoszony jest przez klienta.  Serwis nie wydaje sprzętu naprawionego jeśli nie zostanie uiszczona zapłata za usługę przy określeniu płatności gotówką – sprzęt w razie sporu niezwłocznie jest przekazywany do depozytu sądowego.   (Podstawa prawna  art. 463–470 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) a rt. 692–694 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.)). 

18. Na wykonane naprawy i usługi serwis udziela standardowej gwarancji w okresie 3 do 10 miesięcy od daty dokonania świadczenia, zależnie od rodzaju usługi i modelu naprawianego sprzętu. O czasie tym klient informowany jest na etapie przyjmowania sprzętu do naprawy.

Wyjątkiem są: 

  • naprawy sprzętu po zalaniu, na które nie udzielamy gwarancji.
  • naprawy płyt głównych laptopów (zwłaszcza reballing i naprawy kart grafiki) gdy klient nie dostarczył oryginalnego dysku twardego wraz z użytkowanym systemem.
  • naprawy części, których stan wskazuje na nieumiejętną próbę naprawy – np. „przypiekanie” mostków, grafik przez inne serwisy nie dysponujące niezbędną technologią.

19. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione na fakturze lub paragonie jako wykonane przez serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą serwis może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na dokumencie sprzedaży. 

20. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją serwisu lub jeśli działanie to przestało być skuteczne w wyniku pojawienia lub pogłębienia się wady elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego świadczenia serwisowego. 

21. Gwarancja nie obejmuje:

  • naprawy uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, klejenie itp.),
  • uszkodzeń wynikających z niewłaściwej eksploatacji urządzenia, w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia,
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy,
  • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (zalanie, przepięcie),
  • części, na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu,
  • części, których naprawę podjęły osoby lub podmioty nie będące serwisem. 22.  Do naprawy gwarancyjnej sprzęt klient dostarcza do serwisu na własny koszt. 

23. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za używane i zainstalowane nielicencjonowane oprogramowanie oraz inne dane na dyskach stałych innych nośnikach magnetycznych, dyskach optycznych, CD, DVD czy pamięciach flash przekazanych ze sprzętem do naprawy. 

24. Klient oświadcza, że zabezpieczył wszystkie dane i nie będzie rościł żadnych praw tytułem odszkodowań za ich utratę. 

25. Za wady i uszkodzenia wykryte w trakcie naprawy serwis nie ponosi odpowiedzialności. 

26. Naprawa w serwisie dotyczy wyłącznie uszkodzeń zgłoszonych przez klienta. Jeśli serwis w procesie naprawy stwierdzi inne uszkodzenia które nie są związane z wykonywaną naprawą lub nie mające na nią wpływu ani związku, nie będzie o nich klienta informował. 

27. Serwis zastrzega sobie zwrot nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku oryginalnych części lub zamienników na rynku oraz innych niezależnych od serwisu czynników. 28. Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu klientowi nie naprawionego lub naprawionego częściowo sprzętu o nieco odmiennych objawach aniżeli został przyjęty. Wynika to z faktu iż naprawa części elementów o dużym stopniu integracji nie jest możliwa lub nie zawsze przynosi w pełni pozytywny efekt, który można wyeliminować tylko poprzez wymianę elementu na inny sprawny, jednak nie zawsze osiągalny. 

29. Cena elementów i podzespołów określana jest na podstawie bieżących cen sprzedaży u dostawców i podawana jest w kwocie brutto. 

30.  Naprawy serwisowe w trybie ekspresowym („od ręki”) są wyłączną decyzją serwisantów którzy stwierdzają czy w danej chwili mają taką możliwość i czy dana naprawa w takim trybie jest możliwa. 

31. Serwis nie zwraca wymienianych części. Uszkodzone części mogą być zwrócone klientowi tylko jeżeli wyraźnie to zaznaczy podczas oddawania laptopa do serwisu. 

32. Serwis, w celu zabezpieczenia sprzętu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich powodującym utratę gwarancji stosuje zabezpieczenia naprawianego przez siebie sprzętu o których nie informuje klienta.  Naruszenie jakiejkolwiek z plomb zabezpieczających bądź innych zabezpieczeń będzie się wiązało z utratą udzielonej przez serwis gwarancji.

33.  Dla stałych klientów zarówno firm jak i  innych serwisów  są przewidziane stosowne rabaty ustalane indywidualnie.  

34. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926 35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego. 36. Szczegółowy regulamin serwisu znajduje się w siedzibie firmy bądź na stronach internetowych firmy.   Podstawa prawna  art. 463–470 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) a rt. 692–694 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

Friday the 30th. Inter-Comp 2012